Jongeren en circulaire economie
KBA Nijmegen & CIRCLES

Projectvoorstel Jongeren en circulaire economie regio Nijmegen

1. Aanleiding en urgentie

12 bedrijven in de regio Nijmegen, die actief zijn op gebied van de circulaire economische, biologische en technologische ontwikkeling in de regio Nijmegen, ondervinden nu al problemen om geschikt hoger opgeleid personeel te vinden.  Om verdere tekorten te voorkomen, zijn meer goed opgeleide jongeren nodig, en meer jongeren die vanuit het voortgezet onderwijs succesvol kiezen voor een hbo of wo.

De economische potentie van de circulaire economie voor Nederland is door TNO berekend op 7.3 miljard Euro en maar liefst 54.000 banen die extra nodig zijn.

De verwachting is dat, gezien de ambities van de regio Nijmegen op dit terrein, de behoefte aan hoogopgeleide arbeidskrachten zal toenemen, terwijl, onder meer door de ontgroening, de uitstroom vanuit het hoger onderwijs naar verwachting, eerder zal afnemen.

Op dit moment is de instroom van het voortgezet onderwijs naar het hoger onderwijs te beperkt, en is er sprake van relatief veel tussentijdse uitval in de aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs.

2. Projectdoelen:

  • Instroombevordering: Verhogen van de instroom in het hoger onderwijs, en verkleinen van de tussentijdse uitval. Door middelbare scholieren kennis te laten maken met de bedrijvigheid in de circulaire economie, zullen zij beter in staat zijn een afgewogen keuze te maken voor een vervolgopleiding en daardoor minder snel uitvallen in het vervolgonderwijs.
  • Maatschappelijk draagvlak: Circulaire economie vraagt een andere manier van denken en leven, gebaseerd op de principes van een inclusieve samenleving. Door jonge mensen enthousiast te maken voor deze nieuwe circulaire economie, wordt het draagvlak voor deze overgang versterkt.
  • Onderwijsvernieuwing: Juist het algemeen voortgezet onderwijs moet nog een grote slag maken naar een inclusieve manier van denken, van een vakmatige aanpak naar een thematische aanpak. Onderwijsvernieuwing volgens de principes van de 21e -eeuwse vaardigheden kan worden gerealiseerd in een vakoverstijgende aanpak rondom maatschappelijk relevante thema’s.

3. Projectactiviteiten en opbrengsten

  • Overzichten en inspiratiefilmpjes over bedrijvigheid en opleidingsmogelijkheden hoger onderwijs rondom de circulaire economie in de regio
  • Trainingen voor 24 docenten voortgezet onderwijs over deze thema’s
  • 120 scholieren voeren minimaal 24 projecten uit bij 12 bedrijven. Deze projecten zijn vraag gestuurd, vakoverstijgend, hebben een focus op 21e-eeuwse vaardigheden, en worden ingepast in een doorlopende leerlijn richting hoger onderwijs;
  • Jongeren maken VLOG verslagen van deze projecten die met elkaar worden gedeeld.
  • Jongeren krijgen loopbaanadviezen en voeren coachingsgesprekken met bedrijven en vertegenwoordigers van het hoger onderwijs op basis van deze zelf gemaakte Vlogs;
  • Monitoring van effecten van de experimenten en doorstroom naar het hoger onderwijs

4. Partners